Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Izvajanje zakona o minimalni plači in postopno usklajevanje višine minimalne plače

Datum: 25.03 2010

V mesecu marcu je bil sprejet nov Zakon o minimalni plači (Ur. L. RS, št. 13/2010, z dne 22.02.2010), kateri predvideva občutno povišanje minimalne plače za vse zaposlene v Republiki Sloveniji. Zakon določa nov znesek minimalne plače, način usklajevanja minimalne plače ter možnost, pogoje in način za uveljavitev začasne možnosti izplačevanja nižjega zneska minimalne plače.

Določbe zakona predvidevajo naslednje:

 1. Znesek minimalne plače znaša 734,15 €  in se usklajuje vsako leto  glede na rast cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS);
 2. Minimalna plača v znesku, kot jo predvideva zakon, se mora  pričeti izplačevati za delo, opravljeno v mesecu marcu 2010. Delodajalec pa lahko na ta nov znesek preide postopno;
 3. Možen je postopen pristop na minimalno plačo, če bi izplačevanje minimalne plače povzročilo velike izgube in ogrozilo obstoj podjetja ali imelo za posledico odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev. Postopen pristop je možen v prehodnem obdobju, ki ne sme trajati dlje kot do 31.12.2011;
 4. O postopnem prehodu, z določitvijo natančne dinamike prehoda, se je delodajalec  v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum s sindikatom pri delodajalcu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja delovna razmerja, če tega ni, pa s svetom delavcev ali z delavci na zboru delavcev;
 5. V primeru sklenitve pisnega sporazuma, je delodajalec dolžan upoštevati, da plačilo ne sme biti nižje od prehodnega zneska minimalne plače, ki je :
  - za delo opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona
   dalje, 654,69 €;
   - za delo opravljeno od 1. januarja 2011 dalje, pa 685,25 €, povečanih za rast cen življenjskih potrebščin v letu 2010, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije;
 6. V času posvetovanja, vendar ne dlje kot dva meseca po uveljavitvi tega zakona, mora delodajalec pri izplačilu plač upoštevati prehodni znesek minimalne plače, najmanj v višini, kot je določena v prejšnjem odstavku;

NAČIN POSTOPNEGA USKLAJEVANJA VIŠINE MINIMALNE PLAČE

Delodajalci, ki ocenjujejo, da bi jim izplačilo minimalne plače v višini, kot jo predvideva zakon o minimalni plači:

Delodajalec bo nižji znesek minimalne plače lahko izplačeval le, če bo uspel skleniti sporazum o postopnem usklajevanju višine minimalne plače (v nadaljevanju: sporazum). V kolikor pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, lahko delodajalec sporazum sklene tudi s svetom delavcev, če pa tudi tega ni, pa z delavci na zboru delavcev. Zakonsko predviden postopek sprejema sporazuma je sledeč:

 1. obvestitev sindikata, sveta delavcev oziroma sklic zbora delavcev z namero sklenitve sporazuma o postopnem usklajevanju višine minimalne plače,
 2. še pred sklenitvijo sporazuma mora delodajalec o nameri, da bo sklepal ta sporazum seznaniti Inšpektorat za delo. Obvestilo inšpektoratu pošlje (priporočeno s povratnico) delodajalec takoj, ko sprejme namero o sklenitvi takšnega sporazuma, pri
 3. čemer je mogoče razumeti, da je namera sprejeta takrat, ko je tudi na zunaj ustrezno izražena, torej ko je namera za sklenitev sporazuma poslana predstavnikom delavcev oziroma, ko je sklican zbor delavcev. Za nadaljnje vodenje postopka po podaji namere ni potrebna odobritev Inšpektorata,
 4. sklenitev pisnega sporazuma o postopnem usklajevanju višine minimalne plače. Sporazum sklene predstavnik sindikata oziroma sveta delavcev, če pa delodajalec obeh navedenih nima, pa sporazum sklene s strani delavcev izvoljena oseba, ki jo delavci  za to izberejo na zboru delavcev.

Prehodno obdobje lahko traja najdlje od vključno 1.3.2010 do vključno 31.12.2011.

ROK ZA IZVEDBO POSTOPKA POSTOPNEGA USKLAJEVANJA MINIMALNE PLAČE

O postopnem prehodu, z določitvijo natančne dinamike prehoda, se je delodajalec z delavci dolžan sporazumeti v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Zakon o minimalni plači je bil sprejet dne 11.02.2010 in bil objavljen dne 22.02.2010, veljati pa je pričel naslednji dan po objavi. Na podlagi zgoraj predstavljenega mora biti postopek sprejema sporazuma o postopnem usklajevanju minimalne plače izpeljan najkasneje do dne 23.04.2010.

KAZNI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA DOLOČB ZAKONA O MINIMALNI PLAČI:

Z globo od 3.000 € do 20.000 € se kaznuje delodajalec:

Za vse nadaljnje informacije in strokovno pomoč se lahko obrnete na našo pisarno, prav tako pa lahko za vas pripravimo tudi vse vzorce aktov za namene izvedbe sporazuma o postopnem usklajevanju višine minimalne plače.

IUS CONSUL
mag. Sebastjan Čagran

Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/