Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Akontacijo za davek od dobička v letu 2009 lahko znižamo

Datum: 05.05 2009

V skladu z osmim odstavkom 371. člena ZDavP-2 lahko davčni zavezanec, če meni, da se davčna osnova za tekoče davčno obdobje (2009) razlikuje od davčne osnove predhodnega davčnega obdobja (2008), zahteva spremembo višine akontacije tako, da vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije. Torej, če se spremeni predhodno ocenjena davčna osnova, je zahtevek za znižanje višine akontacije mogoče vložiti kadarkoli (vsak mesec, po mojem mnenju celo večkrat na leto), vendar najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije.
Nova ugotovljena višina akontacije se upošteva le pri določitvi preostalih obrokov akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, že plačani obroki pa se ne poračunajo. Glede na to, da ZDavP-2 izrecno ne določa načina in rokov za vračilo razlike že plačane akontacije, lahko predpostavljamo, da se bo akontacija poračunala pri letnem obračunu.

Pojasnilo

Vsebina zahtevka za znižanje akontacije

•    Zahtevek za znižanje akontacije mora biti predložen v obliki dopisa z obrazložitvijo ter vsemi zahtevanimi prilogami po ZDavP-2. Dopis z obrazložitvijo mora vsebovati razloge za upravičenost zahtevka za znižanje višine akontacije. Razlogi so lahko ekonomske ali pravne narave, morajo pa biti utemeljeni in verjetni. Davčni zavezanec mora k zahtevku za znižanje akontacije za DDPO predložiti tudi davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge (davčni obračun od januarja do aprila 2009), oceno davčne osnove za tekoče leto (celo leto 2009) ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. V trenutnih gospodarskih razmerah so smotrni argumenti, ki dokazujejo upravičenost zahteve za znižanje akontacije, zagotovo izguba trgov, zmanjšanje naročil, razveljavljena pogodba s poslovnim partnerjem …

•    O zahtevi za znižanje akontacije mora davčni organ odločiti v 15 dneh. ZDavP-2 ne opredeljuje natančno, od katerega trenutka začne teči 15-dnevni rok za rešitev zadeve, od vložitve popolne vloge ali od prejema vloge. Ker se zakon o splošnem upravnem postopku uporablja subsidiarno k ZDavP-2, velja, da teče rok 15 dni od popolne vloge. Zahtevku, ki ga je treba nasloviti na pristojni davčni urad na službo za odmero davka, lahko davčni organ ugodi ali pa ga zavrne. Treba pa je še omeniti, da lahko davčni organ z odločbo določi novo višino akontacije, če v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovani davčni osnovi tekočega davčnega obdobja.

Vir: Časopis Finance, 5. maj 2009,št.84
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/